آموزش بافت اسکاج گل

– آموزش بافت اسکاج گل برای بافت اسکاج ابتدا یک حلقه جادویی میزنیم و سه تا زنجیره میزنی و سسپس لازمه 12 تا پایه بلند بزنیم داخل حلقه به فاصل..

آموزش بافت اسکاج گل

برای بافت اسکاج ابتدا یک حلقه جادویی میزنیم و سه تا زنجیره میزنی و سسپس لازمه 12 تا پایه بلند بزنیم داخل حلقه به فاصله یک زنجیره.که اون سه تا زنجیره ی ابتدایی حکم یک پایه بلند رو داره و داخل حلقه 11 تا پایه بلند میزنیم.پس از پایان یک بست روی سومین زنجیره میزنیم.

نخ بعدی (پایه ذرتی)

نخ بعدی رو دست به کار میشیم . سر نخ یک گره میزنیم و سپس این نخ رو وارد یکی از این تک زنجیره هامون میزنیم.سپس داخل همون زنجیره سه جهار تا پایه میبافیم و سپس نخ رو بالا میکشیم و به سویم زنجیره بست میزنیم و به این میگم پایه ذرتی.

بعد از پایه ذرتی سه تا زنجیره میزنیم و میریم داخل پایه بعدی و این کار رو تکرار میکنیم.

چهار تا پایه بلند + بست زدن روی زنجیره سوم + سه تا زنجیره = پایه ذرتی

این کار رو دور تا دور انجام میدیم و میشه 12 تا پایه ذرتی با فاصله ی سه زنجیره و در آخر میریم داخل پایه ذرتی اولی و یک بست میزنیم.

نخ بعدی (گل برگ)

یک گره به سر قلاب میزنیم و وارد یکی از اون سه زنیره ها میشیم. یک پایه کوتاه میزنیم و میریم تو فاصله ی دومی و چهار تا پایه بلند میزنیم سپس دوتا زنجیره میزنیم و دوباره چهارتا پایه میزنیم. میریم تو فاصله ی بعدی و یک پایه کوتاه میزنیم  به این شکل اولین گلبرگمون شکل میگیره.

آخرین گلبرگ رو هم که بافتیم لازمه به اولین زنجیره ی این رج بستش بزنیم

نخ بعدی

یک گره به سر قلب میزنیم و یک فاصله رو انتخاب میکنیم و از پشنت پایه کوتاهش رو میگیریم و سه تا زنجیره میزنیم و یک زنجیره هم به عنوان فاصله میزنیم دوباره همینجا یک پایه بلند دیگه یزنیم و بعد چهارتا زنجیره میزنیم و سپس میریم به فاصله بعدی به گلبرگ ها کاری نداریم و بز همونجا این کار رو تکرار میکنیم.آخرین چهار زنجیره ایی که زدیم بعد به سومین زنجیره یک بست میزنیم.

برای رج بعدی سه تا زنجیره میزنیم و  و روی این تک زنجیره یک پایه بلند میبافیم و روی ائن پایه بلند هم یک پایه بلند میبافیم و داخل زنجیره هایی که داشتیم 5تا زنجیره میبافیم. در پایان کار به سومین زنجیره یک بسست میزنیم

برای رج بعد سه تا زنجیره میزنیم  برای شروع و پایه دوم رو میبافیم و سوی رو که رسیدیم دوتا پایه بلند میبافیم.دوباره یکی از پایه بلند هارو خودش رو میبافیم دومیشم همینجور و به سومی که رسیدیم سه تا میبافیم و به آخر رج که رسیدیم یک بست میزنیم.

برای رج بعدی هم سه تا زنجیره میزنیم و برای بافت بعدی نخ پشتی گنرمی رو میگیریم و یکی از پایه هارو میبافیم و بعد از اینکه سه تاشو بافیتم چاهرمی و پنجمی رو باهم میبافیم یعنی کم میکنیم.سه تارو که بافتیم گندمی بیرونی کار رو میگیرم و میبافیم و سه تاشو که بافتیم دیگه 4و 5 رو باهم میگیریم و اینجوری دانه کم میکنیم.در آخر رج هم دوباره به زنجیره سسوم یک بت میزنیم.

برای شروع رج بعد سه تا زنجیره میزنم و دوتا پایه میبافیم و دوتای بعدی رو باهم میگیریم و یک فرق دیگه هم که داره اینجا کل گندمی رو میگیریم.دوتا پایه میبافیم و دوتا پایه بلند بعدی رو باهم یکی میکنیم یعنی پایمون رو نیمه میبافیم و پایه بعدی هم نیمه میبافیم و جفتش رو با هم میگیریم . در آخر یک بست میزنیم.

برای رج بعدی یک پایه میبافیم و شروع میکنیم به کم کردن.پایه رو نیمه میباف و پایه بعدی رو هم نیمه میبافیم و سه تا رو باهم میگیریم.در پایان هم به اون سه تا زنجیره اول یک بسست میزنیم

برای رج بعدی دوتا زنجیره میزنیم و دیگه پایه نمیبافی یعنی دوتا پایه رو نیمه میبافیم و با اون دوتا زنجیره سه تاشو با هم یکی میکنیم و تا  آخر رج این کار رو تکرار میکنیم.و آخرین پایه رو به اولین زنجیره بست میزنیم.

برای رج آخر هم دوتا زنجیره رو هم نمیبافیم و فقط شروع میکنیم به کم کردن پایه ها و در آخر بست میزنیم

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: