آموزش بافت تل سر بسیار زیبا با قلاب

– برای بافت هد بند ، به اندازه دور سر منهای 2 تا 3 سانت زنجیره زده و به زنجیره اول گره نامرئی بزنید تا حلقه شود. مثلا اگر دور سر 50 است شما به ط..

آموزش بافت تل سر بسیار زیبا با قلاب
آموزش بافت تل سر بسیار زیبا با قلاب - خانم هنرمند

برای بافت هد بند ، به اندازه دور سر منهای 2 تا 3 سانت زنجیره زده و به زنجیره اول گره نامرئی بزنید تا حلقه شود

مثلا اگر دور سر 50 است شما به طول47یا48سانت زنجیره بزنید

دقت کنید زنجیره ها مضربی از 6 باشد.

آموزش بافت هدبند قلاب بافی

2 زنجیره بزنید. از زنجیره اولی نخ بگیرید. از زنجیره بعدی حلقه هم نخ بگیرید

در رج اول تونسی 3 نخ روی قلاب دارید

نخ را دور قلاب بندازید.

آموزش بافت هدبند سه بعدی قلاب بافی

دانه اول را تکی ببافید

بعد 2 بار دو تا یکی کنید

در همه رج ها به همین صورت بافته میشود.

یک زنجیره زده و از 2 حلقه روی بافت رج قبل نخ بگیرید.

آموزش بافت هدبند قلاب بافی

از زنجیره بعدی حلقه دور سر هم نخ بگیرید. در رج دوم تونسی 4 نخ روی قلاب دارید.

آموزش بافت هدبند با قلاب

به همین ترتیب هر رج یک زنجیره زده و تونسی ببافید تا نخ های روی قلاب 7 تا شود.

آموزش بافت هدبند سه بعدی قلاب بافی

رج بعدی بدون زنجیره زدن نخ بگیرید. هفتمین نخ را از همان زنجیره حلقه دور سر بگیرید

همه نخ ها را یکی کنید.

آموزش بافت هدبند قلاب بافی

در زنجیره بعدی پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت هدبند با قلاب

دو زنجیره زده و مثل قبل نیمه قلب را ببافید

تا پایان رج به همین شکل بافته می شود.

آموزش بافت هدبند قلاب بافی

پایه کوتاه آخر رج را که بافتید، کار را به طرف خودتان بچرخانید تا پشت بافت به بالا باشدمرحله دوم بافت هدبند سه بعدی
حالا 2 زنجیره زده و نیمه دوم قلب را هم مثل اول تونسی ببافید، تا قلب کامل شود.

پایه کوتاه آخر بافت در نوک پایین قلب بعدی بافته می شود.

آموزش بافت هدبند با قلاب
بافت را تا پایان به همین شکل ادامه دهید.

آموزش بافت هدبند سه بعدی قلاب بافی

برای بافت گل 5 بار نخ را دور انگشت پیچیده، از انگشت خارج کرده ، گره بزنید. رویش 10 پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت هدبند با قلاب

چند رج روی حلقه را پایه کوتاه ببافید تا برجسته شده و حفره میان آن بسته شود. (دکمه)

آموزش بافت هدبند قلاب بافی

5 مرتبه (3 زنجیره زده ، یک پایه را نبافته و در بعدی پایه کوتاه ببافید.)
این زنجیره ها پایه گلبرگ ها هستند.

آموزش بافت هدبند با قلاب

2 زنجیره زده و تونسی ببافید

تا 6دانه شدن نخ روی قلاب بافت گلبرگ را ادامه دهید

یک رج هم بدون زنجیره زدن 6 دانه روی قلاب بگیرید و ببافید.

رج بعد حلقه اول و دوم را پایه کوتاه بافته و سپس تونسی ببافید. (4 نخ روی قلاب)

آموزش بافت هدبند با قلاب

به این شکل فرورفتگی میان گلبرگ گل ایجاد می شود.

آموزش بافت هدبند سه بعدی قلاب بافی

یک زنجیره زده و تونسی ببافید. (5 حلقه نخ )

آموزش بافت هدبند با قلاب

رج بعد هم یک زنجیره زده و با 6 حلقه نخ تونسی ببافید

رج بعدی بدون زنجیره زدن همان 6 نخ را ببافید.

از این رج کاهشی می بافیم.

آموزش بافت هدبند سه بعدی قلاب بافی

ابتدای رج یک یک پایه کوتاه روی حلقه اولی زده و بقیه را تونسی می بافیم.

آخرین رج یک پایه کوتاه روی تک حلقه باقیمانده که بافتیم، یک گره نامرئی روی 3 زنجیره پایه می زنیم.

آموزش بافت هدبند با قلاب

یک گلبرگ بافته شد.

آموزش بافت هدبند سه بعدی قلاب بافی

4 گلبرگ دیگر را هم بافته و گل را روی هد بند می دوزیم

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: