آموزش بافت پیراهن دخترانه - قلاب بافی

– مرحله اول بافت پیراهن دخترانه : بافت بالاتنه 59 زنجیره زده و از زنجیره 56 تا ابتدا در هر زنجیره یک پایه بلند ببافید. آموزش بافت پیراهن دختر..

آموزش بافت پیراهن دخترانه - قلاب بافی
آموزش بافت پیراهن دخترانه - قلاب بافی - خانم هنرمند

مرحله اول بافت پیراهن دخترانه : بافت بالاتنه
59 زنجیره زده و از زنجیره 56 تا ابتدا در هر زنجیره یک پایه بلند ببافید.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

رج 2: یک زنجیره زده و کار را برگردونید

روی آخرین پایه بلند رج قبل یک پایه بلند ببافید

یک پایه بلند هم در بعدی ببافید.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

در پایه بعدی 2 پایه بلند ببافید

تا پایان رج 2 پایه بلندی بافته و در بعدی 2 پایه بلند ببافید.

به عبارتی 2 در میان دانه اضافه کنید. (74 پایه)

رج 3: یک زنجیره زده، کار را برگردونید. 3 پایه بلند ببافید

اولی را کنار زنجیره ، روی آخرین پایه رج قبل بزنید.

در بعدی دو پایه بلند ببافید

تا پایان رج 3 در میان دانه اضافه کنید. (92 پایه)

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

رج 4: یک زنجیره زده، کار را برگردونید. 4 پایه بلند ببافید

در گره بعدی 2 پایه بلند ببافید

تا پایان رج 4 در میان دانه اضافه کنید. (110 پایه)

به اولین پایه همین رج بست بزنید

یک زنجیره زده و کار را برگردانید.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

رج 5: 5 در میان دانه اضافه کنید. (128 پایه)

در انتهای رج ، به اولین پایه بست بزنید.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

رج 6: یک زنجیره زده و 18 پایه بلند ببافید.

4 زنجیره زده، 26 پایه را نبافته و در 27 امی پایه بلند بزنید.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

37 پایه بلند ببافید.

4 زنجیره زده، 26 پایه را نبافته و 18 دانه باقیمانده را پایه بلند ببافید.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

4 زنجیره ها زیر حلقه آستین لباس هستند

38 دانه برای جلو و 36 برای پشت.

به پایه ابتدای رج بست بزنید.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

مرحله دوم بافت پیراهن دخترانه : بافت دامن
اولین رج دامن: یک زنجیره زده و یک پایه بلند، 3 زنجیره و یک پایه بلند ببافید.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

تا پایان رج (یک پایه را نبافته و در بعدی : یک پایه بلند، 3 زنجیره و یک پایه بلند ) ببافید.

روی 4 زنجیره را 2 مرتبه (1پایه بلند،3 زنجیره و یک پایه بلند) ببافید

در اولین پایه بلند بعد زنجیره هم 1پایه بلند،3 زنجیره و یک پایه بلند بافته و رج را ادامه دهید.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

به پایه ابتدای رج بست زده و یک گره نامرئی هم روی 3 زنجیره ببافید

یک زنجیره بزنید.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

دومین رج دامن: تا پایان رج روی سه زنجیره ها را 5 پایه بلند ببافید.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

به اولین پایه بلند ابتدای رج بست بزنید. روی دو تای بعدی هم بست بزنید تا نخ به پایه وسطی برسد.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

سومین رج دامن:
این رج روی هر پایه سوم از 5 پایه را 1 پایه بلند، 3 زنجیره و 1 پایه بلند ببافید.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

رج های زوج را مثل رج 2 دامن و رج های فرد را مثل رج 3 دامن ببافید

در این نمونه، برای دامن 13 رج بافته شده است.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

مرحله سوم بافت پیراهن دخترانه : بافت حاشیه دامن
حالا حاشیه پایین دامن را می بافیم

نخ را روی 3زنجیره وصل می کنیم

یک زنجیره می بافیم.

3 پایه بلند، یک پیکوت و 2 پایه بلند روی 3 زنجیره می بافیم.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

یک پایه کوتاه میان دو پایه بلند ببافید.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

تا پایان رج روی 3 زنجیره ها را (3پایه بلند،پیکوت و 2 پایه بلند ) بافته و بین دو پایه بلند رج قبل را پایه کوتاه ببافید

در پایان به اولین پایه بلند بست بزنید.

مرحله چهارم بافت پیراهن دخترانه : بافت آستین

حالا میریم سراغ بافت آستین ها
همونطور که در تصویر می بینید در رج 4 و رج 5 دو حفره لبه کار داریم.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

قلاب را وارد حفره رج 5 (بین دو پایه) برده و نخ را وصل می کنیم.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

یک زنجیره و یک پایه بلند آنجا می بافیم.

در حفره بعدی هم یک پایه بلند می بافیم.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

به خاطر دارید که روی 4 زنجیره حلقه آستین 2 مرتبه (1پایه بلند،3زنجیره و1پایه بلند) بافته بودیم.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

حالا یک پایه بلند قبل از (1پایه بلند،3زنجیره و1پایه بلند) و یکی بعدش می بافیم

یکی هم بعد دومین (1پایه بلند،3زنجیره و1پایه بلند) می بافیم.

مثل شروع بافت در هر یک از دو حفره بعدی یک پایه بلند می بافیم.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

بقیه رج در هر پایه رج قبل یک پایه بلند بافته و به پایه بلند ابتدای رج بست می زنیم.

رج دوم 3 در میان دو تا یکی میکنیم.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

رج سوم 5 در میان دو تایکی کرده، نخ را گره زده و می چینیم.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

آستین دیگر را هم به همین شکل می بافیم.

مرحله پنجم بافت پیراهن دخترانه : بافت حاشیه آستین
روی یکی از پایه بلند ها نخ حاشیه را وصل کرده، یک زنجیره و یک پایه کوتاه می بافیم.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

در پایه بعدی پایه کوتاه و پیکوت می بافیم.

تا پایان رج 2 پایه کوتاه و یک پیکوت می بافیم.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

به اولین پایه بست زده و نخ را می چینیم

آستین دیگر را هم حاشیه بافی می کنیم.

مرحله ششم بافت پیراهن دخترانه : بافت یقه
برای بافت یقه، نخ را به اولین پایه سجاف پشت لباس وصل می کنیم

دقیت کنید اولین رج یقه پشت کار بافته می شود.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

یک زنجیره و یک پایه بلند همانجا و یک پایه بلند روی پایه بعدی می زنیم

در پایه سومی 2 پایه بلند می بافیم

تا انتهای رج دو در میان اضافه می کنیم.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

یک زنجیره زده کار را برگردانده و رج دوم 3 در میان پایه اضافه می کنیم.

یک زنجیره زده ، کار را برگردانده و در پایه بلند دومپایه کوتاه و پیکوت می بافیم

بقیه رج را مثل لبه آستین، 2 پایه کوتاه و یک پیکوت می بافیم.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

در آخرین پایه گره نامرئی زده، نخ را می چینیم.

می توانید سجاف پشت لباس را با سگک (قزن قفلی) وصل کنید.

آموزش بافت پیراهن دخترانه مجلسی

یا دکمه بدوزید.

روی یقه را به دلخواه تزیین کنید.

این هم پیراهن زیبای ما

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: