آموزش دوخت پیراهن بچگانه با الکوی اسان

– در این درس به آموزش طرز چیدمان الگو روی پارچه خواهیم پرداخت، ترکی های پارچه را روی هم قرار داده این قسمت را در دو لای باز و سمت دیگر را دو..

آموزش دوخت پیراهن بچگانه با الکوی اسان
آموزش دوخت پیراهن بچگانه با الکوی اسان - خیاطخونه

در این درس به آموزش طرز چیدمان الگو روی پارچه خواهیم پرداخت، ترکی های پارچه را روی هم قرار داده این قسمت را در دو لای باز و سمت دیگر را دولای بسته بنامید و به ترتیب زیر چیدمان کنید:

-خط وسط پیش منطبق بر دولای بسته

-خط وسط پشت با 5/2 سانتی متر فاصله بعد از ترکی پارچه طوری که در طول خط وسط پشت موازی با ترکی پارچه باشد، در اینصورت راستای الگو را رعایت کرده اید.

*الگوها را با سوزن ته گرد به پارچه وصل کنید.

-خط راستا: خط راستا در الگوی دامن خط گونیایی با خط باسن بزرگ است که هنگام چیدمان و برش خط در راستا با ترکی پارچه موازی قرار می دهیم، پس راستا برای برش خطی است که موازی با ترکی پارچه است

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: