فیلم کامل ذبح و سر بریدن حرفه ای شتر

– فیلم کامل نحوه و روش ذبح و سر بریدن حرفه ای شتر و کشتار شتر و بریدن سر شتر توسط قصاب حرفه ای شتر با روش صحیح ذبح شتر که در این روش یک پای شت..

فیلم کامل ذبح و سر بریدن حرفه ای شتر
فیلم کامل ذبح و سر بریدن حرفه ای شتر - علی ایرانی

فیلم کامل نحوه و روش ذبح و سر بریدن حرفه ای شتر و کشتار شتر و بریدن سر شتر توسط قصاب حرفه ای شتر با روش صحیح ذبح شتر که در این روش یک پای شتر بسته می شود و سپس ذبح انجام می شود

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: