ریاضی سوم ابتدایی_فصل عدد کسری-نسا پاینده(بخش2)

– دراین فیلم بلند درسی آموزشی,نسا پاینده,مبحث مربوط به فصل سوم - عددهای کسری پایه ی سوم دبستان را تدریس می کند مقایسه کسرها..

ریاضی سوم ابتدایی_فصل عدد کسری-نسا پاینده(بخش2)
ریاضی سوم ابتدایی_فصل عدد کسری-نسا پاینده(بخش2) - دبستان

دراین فیلم بلند درسی آموزشی,نسا پاینده,مبحث مربوط به فصل سوم - عددهای کسری پایه ی سوم دبستان را تدریس می کند

مقایسه کسرها

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: