آموزش ریاضی چهارم دبستان_اعداد و الگوها_فرشاد پورالیاس (بخش یک)

– دراین فیلم بلند درسی آموزشی,فرشاد پور الیاس,مبحث مربوط به فصل اول - اعداد و الگوها پایه ی چهارم دبستان را تدریس می کند الگوها..

آموزش ریاضی چهارم دبستان_اعداد و الگوها_فرشاد پورالیاس (بخش یک)
آموزش ریاضی چهارم دبستان_اعداد و الگوها_فرشاد پورالیاس (بخش یک) - دبستان

دراین فیلم بلند درسی آموزشی,فرشاد پور الیاس,مبحث مربوط به فصل اول - اعداد و الگوها پایه ی چهارم دبستان را تدریس می کند
الگوها

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: