دینامیک ماشین - دکتر حسن ظهور - جلسه بیست ویکم

– دانشکده مهندسی مکانیک - درس دینامیک ماشین - مدرس : دکتر حسن ظهور - جلسه بیست و یکم..

دینامیک ماشین - دکتر حسن ظهور - جلسه بیست ویکم
دینامیک ماشین - دکتر حسن ظهور - جلسه بیست ویکم - دانشکده مکانیک

دانشکده مهندسی مکانیک - درس دینامیک ماشین - مدرس : دکتر حسن ظهور - جلسه بیست و یکم

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: