هندسه تحلیلی و جبر خطی چهارم ریاضی فصل مقاطع مخروطی مبحث دایره از کلاس دوازدهم ریاضی

– دراین فیلم بلند درسی آموزشی,علی نانکلی,مبحث مربوط به فصل سوم - مقاطع مخروطی پایه ی چهارم ریاضی را تدریس می کند..

هندسه تحلیلی و جبر خطی چهارم ریاضی فصل مقاطع مخروطی مبحث دایره از کلاس دوازدهم ریاضی
هندسه تحلیلی و جبر خطی چهارم ریاضی فصل مقاطع مخروطی مبحث دایره از کلاس دوازدهم ریاضی - دبیرستان

دراین فیلم بلند درسی آموزشی,علی نانکلی,مبحث مربوط به فصل سوم - مقاطع مخروطی پایه ی چهارم ریاضی را تدریس می کند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: