فارسی سوم دبستان_چشم های آسمان_نسا پاینده

– دراین فیلم بلند درسی آموزشی,نسا پاینده,مبحث مربوط به درس هفدهم- چشم های آسمان پایه ی سوم دبستان را تدریس می کند..

فارسی سوم دبستان_چشم های آسمان_نسا پاینده
فارسی سوم دبستان_چشم های آسمان_نسا پاینده - دبستان

دراین فیلم بلند درسی آموزشی,نسا پاینده,مبحث مربوط به درس هفدهم- چشم های آسمان پایه ی سوم دبستان را تدریس می کند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: