تبریک روز پدر برای پدر فوت شده

– بغلم کن!!!!! پدرم... بگو,چطور ارام شوم؟؟؟؟؟ پدرم' مهربانم...به دادم برس..!!! رمقی نیست ' نایی نیست '' زورم نمیرسد دیگر ..چه کنم پدرم.. بغلم کن!!!!! ب..

تبریک روز پدر برای پدر فوت شده
تبریک روز پدر برای پدر فوت شده - Best Media

بغلم کن!!!!!
پدرم... بگو,چطور ارام شوم؟؟؟؟؟پدرم' مهربانم...به دادم برس..!!!
رمقی نیست ' نایی نیست '
' زورم نمیرسد دیگر ..چه کنم پدرم

بغلم کن!!!!!
بغلم کن!!! نوازشم کن!!! پدرم دردهایی دارم که خبر نداری...زجرها کشده ام که از ان بی خبری

نامردیهایی دیدم که خبر نداری

بغلم کن..!!!
ارام ندارم, بازهم باخته ام,بازهم زمین خورده ام,...بلندم کن,بتکان زانوهای خاکی ام را

بغلم کن!!!

دیگر میدانم زخم چیست,درد چیست,نامهربان کیست

روزت مبارک پدرآسمانی من...💔😭

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: