کلیپ یار مهربان

– سر سر سر، سر می خوریم از پشت رنگین کمون سرسره بازی می کنیم تو باغچۀ آسمون پر پر پر، پرنده ها یه شاخه گل می آرن وقتی که اومدین شما، پیش پات..

سر سر سر، سر می خوریم از پشت رنگین کمون
سرسره بازی می کنیم تو باغچۀ آسمونپر پر پر، پرنده ها یه شاخه گل می آرن
وقتی که اومدین شما، پیش پاتون می ذارن

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: