آموزش بافتنی پاپوش های زیبا با قلاب - کفش بافتنی

– بخش اول آموزش بافت پاپوش زنانه : بافت کفی تعداد زنجیره ها منهای 4 تقسیم به 2، نیمی پایه کوتاه و نیمی پایه بلند می بافیم. 36 زنجیره می زنیم. ..

آموزش بافتنی پاپوش های زیبا با قلاب - کفش بافتنی
آموزش بافتنی پاپوش های زیبا با قلاب - کفش بافتنی - خانم هنرمند

بخش اول آموزش بافت پاپوش زنانه : بافت کفی
تعداد زنجیره ها منهای 4 تقسیم به 2، نیمی پایه کوتاه و نیمی پایه بلند می بافیم.

36 زنجیره می زنیم.

رج اول
از زنجیره 34 امی (دو تا به آخر ) پایه کوتاه می بافیم.

(16 پایه کوتاه) یک پایه متوسط و 16 پایه بلند می بافیم.

آموزش بافت پاپوش زنانه قلاب بافی

در آخرین زنجیره 7 پایه بلند ببافید.

آموزش بافت پاپوش زنانه قلاب بافی

طرف دیگر زنجیره ها را هم 16 پایه بلندو یک پایه متوسط و 16 پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت پاپوش زنانه قلاب بافی

2 زنجیره اول رج را نبافته بودیم.

در زیر اولی 2 پایه کوتاه و در بعدی یک گره نامرئی بزنید.

آموزش بافت پاپوش زنانه قلاب بافیرج دوم

3 زنجیره زده و همانجا یک پایه بلند ببافید.

آموزش بافت پاپوش زنانه قلاب بافی

تا رسیدن به 7 پایه بلند، همه (روی پایه کوتاه، پایه متوسط و پایه بلند) را پایه بلند ببافید.

آموزش بافت پاپوش زنانه قلاب بافی

در هر یک از 7 پایه دو پایه بلند ببافید.

آموزش بافت پاپوش زنانه قلاب بافی

طرف دیگر کفی را تا 3 پایه مانده به آخر پایه بلند ببافید.

آموزش بافت پاپوش زنانه قلاب بافی

در هر یک از 3 پایه کوتاه، 2 پایه بلند ببافید

به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

آموزش بافت پاپوش زنانه قلاب بافیرج سوم

3 زنجیره زده، یک پایه بلند همانجا ببافید

در پایه بعدی دو پایه بلند ببافید.

آموزش بافت پاپوش زنانه قلاب بافی

تا رسیدن به دو پایه بلند در یک پایه رج قبل ، همه را پایه بلند ببافید.

3 مرتبه (2 پایه بلند در یکی، یک پایه بلند) ببافید

2 مرتیه دو پایه بلند در یکی ببافید

3 مرتبه ( یک پایه بلند، دو پایه بنلد در یکی) ببافید.

آموزش بافت پاپوش زنانه قلاب بافی

طرف دیگر کفی را هم تا رسیدن به اولین 2 پایه بلند در یکی، پایه بلند ببافید.

2 مرتبه (2 پایه بلند در یکی، دو پایه بلند در یکی و یک پایه بلند) ببافید

به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

آموزش بافت پاپوش زنانه قلاب بافیرج چهارم

3 زنجیره زده، در پایه بعدی، 2 پایه بلند در یکی، سپس 1 پایه بلند و 2 پایه بلند در یکی ببافید.

آموزش بافت پاپوش زنانه قلاب بافی

تا رسیدن به اولین دو پایه بلند در یکی ، پایه بلند ببافید.

4 مرتبه (2 پایه بلند در یکی و 2 پایه بلند ) ببافید.

دو پایه بلند در یکی ببافید.

آموزش بافت پاپوش زنانه قلاب بافی

طرف دیگر کفی را هم تا رسیدن به اولین 2 پایه بلند در یکی، پایه بلند ببافید.

3 مرتبه (2 پایه بلند در یکی و یک پایه بلند) ببافید

2 بار دو پایه بلند در یکی ببافید

یک پایه بلند و دو پایه بلند در یکی ببافید

به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

آموزش بافت پاپوش زنانه قلاب بافی

رج پنجم
3 زنجیره زده، در پایه بعدی یک پایه بلند، 2 پایه بلند در یکی، 2 پایه بلند و 2 پایه بلند در یکی ببافید.

آموزش بافت پاپوش زنانه قلاب بافی

تا رسیدن به دومین دو پایه بلند در یکی ، همه را پایه بلند ببافید

پس روی هر پایه اولین 2 پایه بلند در یکی را پایه بلند ببافید.

3 مرتبه(2 پایه بلند در یکی و 3 پایه بلند ) ببافید

2 بار دو پایه بلند در یکی ببافید

3 مرتبه (3 پایه بلند و 2 پایه بلند در یکی) ببافید.

آموزش بافت پاپوش زنانه قلاب بافی

همه را تا رسیدن به اولین 2 پایه بلند در یکی ، پایه بلند ببافید.

5 مرتبه ( 2 پایه بلند در یکی و 2 پایه بلند) ببافید

2 پایه بلند در یکی بافته و به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

آموزش بافت پاپوش زنانه قلاب بافی

این هم کفی ما که برای سایز 38 و 39 مناسب است.

آموزش بافت پاپوش زنانه قلاب بافی

طول کفی 24 سانت است.

آموزش بافت پاپوش زنانه قلاب بافی

پهنای کفی (زیر پنجه پا) 9 سانت است.

آموزش بافت پاپوش زنانه قلاب بافی

نقشه بافت کفی
این هم نقشه بافت کفی برای دوستانی که با نقشه راحت تر می بافند.

آموزش بافت پاپوش زنانه قلاب بافی

بخش دوم آموزش بافت پاپوش زنانه : بافت بدنه
برای بافت بدنه پاپوش از دو رنگ تیره و روشن استفاده شده، شما می تونید دو رنگ یا حتی تکرنگ هم ببافید

دو سه عدد نشانه گذار هم لازم داریم.

آموزش بافت پاپوش زنانه قلاب بافی

قلاب را از پشت 3 زنجیره آخرین رج وارد بافت کرده و از روی سه زنجیره به پشت می بریم.

آموزش بافت پاپوش زنانه قلاب بافی

نخ می گیریم و 2 زنجیره می بافیم.

آموزش بافت پاپوش زنانه قلاب بافی

روی هر پایه کفی را یک پایه بلند برجسته از پشت می بافیم.

در پایان به دومین زنجیره ابتدای رج بست می زنیم

نخ را گره زده و قطع می کنیم.

آموزش بافت پاپوش زنانه قلاب بافی

بافت را از روی خط وسط تا کرده و وسط پنجه و پاشنه پا را نشانه می گذاریم.

آموزش بافت پاپوش زنانه قلاب بافیرج اول بافت پاپوش زنانه

روی پایه وسط پاشنه پا نخ را وصل کرده، 3زنجیره زده و با 3پایه بلند،گره فندقی یا حبابی میزنیم

(3بار پایه بلندبافته و2تا یکی آخر را انجام نمیدهیم. بعد همه را یکی میکنیم.)

آموزش بافت پاپوش زنانه قلاب بافی

به این شکل

آموزش بافت پاپوش زنانه قلاب بافی

یک زنجیره می زنیم.

بافت فندقی
دوستان در هر رج ، بعد یکی کردن دانه ها درگره فندقی یا دو فندقی یکی شده، یک زنجیره می زنیم.

پس دیگه اینو نمی نویسم، بدونین که باید یک زنجیره بزنید

در عکس زیر هم مشخصه.

گره فندقی , گره ذرتی , گره پفکی

تا پایان رج دو پایه را نبافته و در بعدی با 4 پایه بلند گره فندقی و یک زنجیره می بافیم

به اولین فندقی ابتدای رج بست می زنیم.

آموزش بافت پاپوش زنانه با قلابرج دوم بافت پاپوش زنانه

یک گره نامریی روی تک زنجیره زده و گره فندقی می بافیم و یک زنجیره می زنیم.

آموزش بافت پاپوش زنانه با قلاب

حالا می خواهیم محل کاهش دانه و دو تا یکی کردن فندقی ها را مشخص کنیم.

آموزش بافت پاپوش زنانه با قلاب

از نشانه وسط پنجه پا (میان دو فندقی ) 7 فندقی به سمت چپ شمرده نشانه میگذاریم و 7 فندقی هم به سمت راست شمرده و نشانه میگذاریم.

آموزش بافت پاپوش زنانه با قلاب

تا رسیدن به نشانه روی تک زنجیره ها را یک گره فندقی و یک زنجیره می بافیم.

آموزش بافت پاپوش زنانه با قلاب

دو فندقی را یکی می کنیم و یک زنجیره می بافیم

یعنی یک فندقی را می بافیم ولی همه دانه ها رایکی نکرده ، بعدی را بافته و سپس تمام نخ ها را یکی می کنیم.

آموزش بافت پاپوش زنانه با قلاب

یک فندقی بافته و دو فندقی را یکی می کنیم.

آموزش بافت پاپوش زنانه با قلاب

پنج فندقی بافته و دو فندقی را یکی می کنیم

یک فندقی بافته و دو فندقی را یکی می کنیم.

آموزش بافت پاپوش زنانه با قلاب

به این ترتیب رویه کفش شکل می گیرد.

آموزش بافت پاپوش زنانه با قلاب

بقیه رج روی زنجبره تکی را یک فندقی بافته و در پایان به اولین فندقی بست میزنیم.

آموزش بافت پاپوش زنانه با قلاب

رج سوم بافت پاپوش زنانه

تا یکی مانده به اولین دو فتدقی یکی شده، روی تک زنجیره را فندقی می بافیم.

آموزش بافت پاپوش زنانه با قلاب

دو فندقی را یکی می کنیم.

سه فندقی بافته و دو فندقی را یکی می کنیم.

آموزش بافت پاپوش زنانه با قلاب

مجددا 3 فندقی بافته و دو فندقی را یکی می کنیم.

آموزش بافت پاپوش زنانه با قلاب

تا پایان رج یک فندقی روی هر تک زنجیره بافته و به فندقی ابتدای رج بست می زنیم.

آموزش بافت پاپوش زنانه با قلابرج 4 بافت پاپوش زنانه

رج 4 مجددا روی دو تا یکی اولی را دو فندقی یکی می بافیم.

آموزش بافت پاپوش زنانه با قلاب

2 فندقی بافته و روی 2 تا یکی وسط هم دو تا یکی می بافیم.

آموزش بافت پاپوش زنانه با قلاب

2 فندقی بافته و دو تا یکی می کنیم.

در رج 4 جلوی پاپوش به ین شکل می شود.

آموزش بافت پاپوش زنانه با قلاب

بقیه رج را بافته و بست می زنیم.

آموزش بافت پاپوش زنانه با قلاب

رج 5 بافت پاپوش زنانه

در رج 5 که رج پایانی است، تا رسیدن به دو تا یکی وسط رویه پا ، روی هر یک زنجیره را یک فندقی می بافیم.

آموزش بافت پاپوش زنانه با قلاب
* دقت کنید، در این رج دو تا یکی کناره ها بافته نمی شود. **

دو فندقی را یکی می کنیم.

آموزش بافت پاپوش زنانه با قلاب

بقیه رج را بافته و از فندقی ابتدای رج نخ می گیریم.

آموزش بافت پاپوش زنانه با قلاببخش سوم آموزش بافت پاپوش زنانه : بافت حاشیه لبه
نخ را روی قلاب نگهداشته و با رنگی که پایه بلند برجسته بافته بودیم دو تا نخ روی قلاب را یکی می کنیم.

آموزش بافت پاپوش زنانه با قلاب

روی هر تک زنجیره زا دو پایه کوتاه می بافیم.

به پایه ابتدای رج بست می زنیم.

آموزش بافت پاپوش زنانه با قلاب

یک زنجیره زده و یک رج پایه کوتاه می بافیم

به زنجیره ابتدای رج بست زده و نخ را گره زده می چینیم

رویه پاپوش را به دلخواه تزیین می کنیم.

آموزش بافت پاپوش زنانه با قلاب

برای بافت گل ، تعدادی زنجیره زده و در زنجیره سه تا به آخر 4 پایه بلند ببافید.

در 4 زنجیره بعدی هم هر کدام 4 پایه بلند ببافید.

بافت به شکل گل رز پیچ می خورد. با دست به آن فرم دهید.

سر دیگر زنجیره ها را هم به همین شکل پایه بلند ببافید.

سپس گره پاپیونی بزنید و روی پاپوش بدوزید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: