آموزش ریاضی مثل آب خوردن-تضمینی

– عنوان ویدئو: کنکور با استاد بی نظیر ریاضی ایران برای اولین بار یادگیری کاربرد مشتق بدون مشتق گیری با نمودار شناسی تمامی تستهای کاربرد م..

آموزش ریاضی مثل آب خوردن-تضمینی
آموزش ریاضی مثل آب خوردن-تضمینی - پستچی

عنوان ویدئو: کنکور با استاد بی نظیر ریاضی ایران
برای اولین بار یادگیری کاربرد مشتق بدون مشتق گیری
با نمودار شناسی تمامی تستهای کاربرد مشتق را در کمتر از سی ثانیه حل کنید
نسل جدید تکنولوژی آموزش کنکور
با دیدن این کلیپ آموزشی میتوانید به صورت اینترنتی بهتر و بیشتر از گذشته تست زنی را یاد بگیرید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: