کلیپ انگیزشی معنای واقعی قدرتمند

– ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ نه دیر می آیند و نه زود آن ها درست سر وقت می آیند این ما آدم هاییم که دیر یا رود، می رسیم !..

کلیپ انگیزشی  معنای واقعی قدرتمند
کلیپ انگیزشی معنای واقعی قدرتمند - انرژی

ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ نه دیر می آیند و نه زود
آن ها درست سر وقت می آیند
این ما آدم هاییم که دیر یا رود، می رسیم !

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: