موریانه؛ آفت جدید جنگل های لرستان

– موریانه ها به جان جنگل های زاگرس افتادند.در ادامه فیلم مربوط به این خبر را مشاهده کنید..

موریانه؛ آفت جدید جنگل های لرستان
موریانه؛ آفت جدید جنگل های لرستان - خبرکده

موریانه ها به جان جنگل های زاگرس افتادند.در ادامه فیلم مربوط به این خبر را مشاهده کنید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: