اراذل و اوباش وقتی به بععع بععع کردن میفتن!

– دستگیری اراذل اوباش و گنده لاتها و گردوندن توی شهر و صدای بععع بعع اونها در شهر! خیلی خنده دار!..

اراذل و اوباش وقتی به بععع بععع کردن میفتن!
اراذل و اوباش وقتی به بععع بععع کردن میفتن! - Khabar Siasi Mazhabi

دستگیری اراذل اوباش و گنده لاتها و گردوندن توی شهر و صدای بععع بعع اونها در شهر!
خیلی خنده دار!

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: