استوری فوق العاده روز مادر | روز مادر مبارک98

– آهنگ روز مادر | روز مادر مبارک دو موجود هستی گرامی تر است یکی میهن و دیگرش مادر است ستایش کنم زن که او مادر است که مادر سزاوار زیب و زر است ..

استوری فوق العاده روز مادر | روز مادر مبارک98
استوری فوق العاده روز مادر | روز مادر مبارک98 - p

آهنگ روز مادر | روز مادر مبارک
دو موجود هستی گرامی تر است
یکی میهن و دیگرش مادر است
ستایش کنم زن که او مادر است
که مادر سزاوار زیب و زر است
تو ای مادر من نوای میهن من
کنم خواب در اغوشت ای سرور من

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: