آموزش ریاضی چهارم دبستان_عدد مخلوط و اعشاری_مرضیه قربان پور(بخش2)

– دراین فیلم بلند درسی آموزشی,مرضیه قربان پور,مبحث مربوط به فصل پنجم - عدد مخلوط و عدد اعشاری پایه ی چهارم دبستان را تدریس می کند جمع و تفری..

آموزش ریاضی چهارم دبستان_عدد مخلوط و اعشاری_مرضیه قربان پور(بخش2)
آموزش ریاضی چهارم دبستان_عدد مخلوط و اعشاری_مرضیه قربان پور(بخش2) - دبستان

دراین فیلم بلند درسی آموزشی,مرضیه قربان پور,مبحث مربوط به فصل پنجم - عدد مخلوط و عدد اعشاری پایه ی چهارم دبستان را تدریس می کند
جمع و تفریق اعشاری

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: