رابطه کار و انرژی جنبشی با انجام یک آزمایش

– می توان نشان داد که اگر جسم تحت تاثیر نیروهایی طی جابه جایی مشخص، سرعتش تغییر کند، کار کل انجام شده روی جسم با تغییر انرژی جنبشی جسم طی آ..

رابطه کار و انرژی جنبشی با انجام یک آزمایش
رابطه کار و انرژی جنبشی با انجام یک آزمایش - آموزش کاربردی

می توان نشان داد که اگر جسم تحت تاثیر نیروهایی طی جابه جایی مشخص، سرعتش تغییر کند، کار کل انجام شده روی جسم با تغییر انرژی جنبشی جسم طی آن جابه جایی مساوی است

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: