بافت صندل قلاب بافی برای نوزاد - قسمت دوم

– آموزش بافت کفی صندل ابتدا 14 زنجیره ببافید. آموزش بافت پاپوش دخترانه تابستانی در دمین زنجیره پابه کوتاه ببافید. آموزش بافت صندل تابستا..

بافت صندل قلاب بافی برای نوزاد - قسمت دوم
بافت صندل قلاب بافی برای نوزاد - قسمت دوم - خانم هنرمند

آموزش بافت کفی صندل

ابتدا 14 زنجیره ببافید.

آموزش بافت پاپوش دخترانه تابستانی

در دمین زنجیره پابه کوتاه ببافید.

آموزش بافت صندل تابستانی دخترانه

به ترتیب 5 پایه کوتاه ، 5 پایه متوسط ببافید. در زنجیره بعدی 2 پایه متوسط و در زنجیره آخر 3 پایه متوسط ببافید.

آموزش بافت صندل تابستانی دخترانه

آن طرف زنجیره ها را هم مثل طرف دیگر قرینه ببافید.

یعنی 2 پایه متوسط در یک زنجیره، 5 پایه متوسط در5 زنجیره بعدی و 5 پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت پاپوش دخترانه تابستانی

کار به این شکل می شود.

در آخرین زنجیره 2 پایه کوتاه ببافید.

با بافت نامرئی به بالای اولبن پایه کوتاه (ابتدای رج) وصل کنید.

آموزش بافت صندل تابستانی دخترانه

3 زنجیره و 2 پایه بلند در همان بافت نامرئی ببافید.

آموزش بافت پاپوش دخترانه تابستانی

یک پایه بلند در گره بعدی ، دو پایه بلند در گره بعدی و در 9 گره بعدی هر کدام یک پایه بلند ببافید.

آموزش بافت صندل تابستانی دخترانه

(3 پایه بلند در یک گره و یک پایه بلند در گره بعدی ببافید.)
سه بار دیگر بافتهای داخل پرانتز را تکرار کنید تا گردی کفی کفش تشکیل شود.

آموزش بافت پاپوش دخترانه تابستانی

طرف دیگ را قرینه ببافید:
9 پایه بلند ، 2 پایه بلند در یک گره و یک پایه بلند در گره بعدی.

با بافت نامرئی به سومین زنجیره ابتدای رج وصل کنید.

آموزش بافت صندل تابستانی دخترانه

3 زنجیره و یک پایه بلند در گره نامرئی ببافید.

آموزش بافت پاپوش بچه گانه تابستانی

17 پایه بلند بافته ، (2 پایه بلند در گره بعدی و یک پایه بلند در گره بعدی ببافید.)

داخل پرانتز را تکرار کنید.

آموزش بافت صندل تابستانی دخترانه

دو بار دو پایه بلند در گره بعدی ببافید.

آموزش بافت پاپوش دخترانه تابستانی

16 پایه بلند ، 2 پایه بلندی در یک گره ، یک پایه بلند بافته و با گره نامرئی به سومین زنجیره اول رج وصل کنید.

آموزش بافت صندل تابستانی دخترانه

آموزش بافت پشت صندل
از سمت راست وسط کفی 9 گره را بشمرید و قلاب را در گره نهم فرو کنید.

آموزش بافت پاپوش دخترانه تابستانی

تا رسیدن به طرف مقابلش 19 پایه کوتاه ببافید.

آموزش بافت صندل تابستانی دخترانه

3 زنجره بافته و در برگشت 18 پایه بلند در هر گره رج قبل ببافید.

آموزش بافت پاپوش دخترانه تابستانی

یک زنجیره دو پایه بلند و یک گره نامرئی ببافید.

آموزش بافت پاپوش بچه گانه تابستانی

2 پایه بلند و یک گره نامرئئی ببافید. تا پایان رج تکرار کنید.

آموزش بافت صندل تابستانی دخترانه

نخ قرمز را وصل کرده و یک زنجیره ببافید.

آموزش بافت پاپوش بچه گانه تابستانی

2 پایه کوتاه و یک گره نامرئی ببافید.

آموزش بافت صندل تابستانی دخترانه

تا پاین رج تکرار کنید.

آموزش بافت پاپوش بچه گانه تابستانی

آموزش بافت بند صندل

20 زنجیره ببافید.

آموزش بافت صندل تابستانی دخترانه

از زنجیره هفتم در هر زنجیره با بافت نامرئی بزنید.

این حلقه که ایجاد شده برای بستن یند کفش با دکمه است.

آموزش بافت پاپوش بچه گانه تابستانی

انتهای نوار بند کفش را به کفش بدوزید.

آموزش بافت صندل تابستانی دخترانه

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: