کار نیروها در جابه جایی جسم با انجام یک آزمایش

– کار نیروی وارد بر جسم در یک جابه جایی مساوی است با: W=FdCosx که x زاویه بین نیرو و جابه جایی است. می توان نشان داد اگر جسم در زمان حرکت شتابی نگ..

کار نیروها در جابه جایی جسم با انجام یک آزمایش
کار نیروها در جابه جایی جسم با انجام یک آزمایش - آموزش کاربردی

کار نیروی وارد بر جسم در یک جابه جایی مساوی است با:
W=FdCosx
که x زاویه بین نیرو و جابه جایی است

می توان نشان داد اگر جسم در زمان حرکت شتابی نگیرد، مجموع کارهای نیروهای وارد بر جسم 0 است

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: