کارشناسی داوری بازی پرسپولیس و ماشین سازی

– کارشناسی داوری بازی پرسپولیس و ماشین سازی در برنامه فوتبال برتر انجام شد و مشخص شد که غیر از یک صحنه تمامی تصمیمات داور درست بوده است. در..

کارشناسی داوری بازی پرسپولیس و ماشین سازی
کارشناسی داوری بازی پرسپولیس و ماشین سازی - خبرگزاری پارس فوتبال

کارشناسی داوری بازی پرسپولیس و ماشین سازی در برنامه فوتبال برتر انجام شد و مشخص شد که غیر از یک صحنه تمامی تصمیمات داور درست بوده است. در پارس فوتبال هم بخوانید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: