کنترل اتوماتیک (کنترل خطی) - دکتر آریا الستی - جلسه دو

– دانشکده مهندسی مکانیک - درس کنترل اتوماتیک (کنترل خطی) این درس به تجزیه، تحلیل و کنترل سیستم ها ی خطی تغییرناپذیر با زمان اختصاص دارد - مد..

کنترل اتوماتیک (کنترل خطی) - دکتر آریا الستی - جلسه دو
کنترل اتوماتیک (کنترل خطی) - دکتر آریا الستی - جلسه دو - دانشکده مکانیک

دانشکده مهندسی مکانیک - درس کنترل اتوماتیک (کنترل خطی) این درس به تجزیه، تحلیل و کنترل سیستم ها ی خطی تغییرناپذیر با زمان اختصاص دارد - مدرس : دکتر آریا الستی - جلسه دو

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: