آزمایش جالب فیزیک : آزمایش نور(آب سنگین)

– در این کلیپ آموزشی ،به کمک ماده (Mystery) و روغن بچه،یخ،رنگ(خوراکی) آزمایش نور (اب سنگین) انجام میشود.در این آزمایش جالب همانطور که می ببینید..

آزمایش جالب فیزیک : آزمایش نور(آب سنگین)
آزمایش جالب فیزیک : آزمایش نور(آب سنگین) - آموزش کاربردی

در این کلیپ آموزشی ،به کمک ماده (Mystery) و روغن بچه،یخ،رنگ(خوراکی) آزمایش نور (اب سنگین) انجام میشود.در این آزمایش جالب همانطور که می ببینید،مولکول هایی آب(یخ) به سمت رنگ خوراکی حرکت می کنند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: