چی به یادگار می ذاری؟کلیپ انگیزشی

– چقدر می تونه تلخ باشه این همه آدم اومدن و رفتن زندگی روتین رو گذروندن و هیچ نسلی بهشون افتخار نکرده کاری کن به خودت افتخار کنی بهت افتخا..

چی به یادگار می ذاری؟کلیپ انگیزشی
چی به یادگار می ذاری؟کلیپ انگیزشی - Nazli

چقدر می تونه تلخ باشه این همه آدم اومدن و رفتن زندگی روتین رو گذروندن و هیچ نسلی

بهشون افتخار نکرده
کاری کن به خودت افتخار کنی

بهت افتخار کنن

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: