چند ترفند کاربردی که در طبیعت استفاده می شوند

– آموزش حقه هایی قابل استفاده در طبیعت و حتی در منزل برای روشن کردن آتش به چند روش، درست کردن غذایی مقوی با کمترین وسایل، ساخت کاتر و یا با..

چند ترفند کاربردی که در طبیعت استفاده می شوند
چند ترفند کاربردی که در طبیعت استفاده می شوند - رمز و راز خانه داری

آموزش حقه هایی قابل استفاده در طبیعت و حتی در منزل برای روشن کردن آتش به چند روش، درست کردن غذایی مقوی با کمترین وسایل، ساخت کاتر و یا باز کردن یک کنسرو

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: