اینبار دو دختر اصفهانی قربانی بازی نهنگ آبی شدند

– رئیس پلیس اصفهان از سقوط دو دانش آموز دختر اصفهانی از پل روگذر و مرگ یکی آز آنها و مجروحیت شدید دانش آموز دیگر به دلیل تحت تاثیر قرار گرف..

اینبار دو دختر اصفهانی قربانی بازی نهنگ آبی شدند
اینبار دو دختر اصفهانی قربانی بازی نهنگ آبی شدند - فیلم های حادثه ای

رئیس پلیس اصفهان از سقوط دو دانش آموز دختر اصفهانی از پل روگذر و مرگ یکی آز آنها و مجروحیت شدید دانش آموز دیگر به دلیل تحت تاثیر قرار گرفتن از بازی نهنگ آبی خبر داد

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: