عربی کنکور مبحث مستثنی با موسسه آموزشی باراد( ویژه کنکور97)

– راه موفقیت کنکور با استاتید برتر مرکز آموزش و مشاوره تحصیلی باراد(گروه آموشی باراد) کانون فرهنگی آموزش 1-کلاسهای vipنکته تست کنکور97(موسس..

عربی کنکور مبحث مستثنی با موسسه آموزشی باراد( ویژه کنکور97)
عربی کنکور مبحث مستثنی با موسسه آموزشی باراد( ویژه کنکور97) - رنگارنگ - کانال رسمی پایگاه خبری

راه موفقیت کنکور با استاتید برتر

مرکز آموزش و مشاوره تحصیلی باراد(گروه آموشی باراد)
کانون فرهنگی آموزش

1-کلاسهای vipنکته تست کنکور97(موسسه باراد مبتکر این طرح می باشد مراقب نام های جعلی باشید)
2-مشاوره تحصیلی و برنامه سازی تخصصی کنکور97

جهت ثبت نان و تعیین وقت مشاوره میتوانید مشخصات(نام و نام خانوادگی,رشته تحصیلی,سال تولد,شهرسکونت)خود را به سامانه 09392505001 ارسال نمایید.تلفن تماس:02144387674

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: