کلیپ آهنگ عربی ناری ناری حبک ابد ما طفه

– دانلود آهنگ عربی ناری ناری حبک ابد ما طفه حبنه یبقی و للابد صوت همسک ، نبض القلب و انی الک ، بعد وبعد 1 ، 2 ، 3 ناری ناری حبک ابد ما طفه ناری ..

کلیپ آهنگ  عربی ناری ناری حبک ابد ما طفه
کلیپ آهنگ عربی ناری ناری حبک ابد ما طفه - موزیک کلیپ

دانلود آهنگ عربی ناری ناری حبک ابد ما طفه

حبنه یبقی و للابد
صوت همسک ، نبض القلب
و انی الک ، بعد وبعد
1 ، 2 ، 3
ناری ناری حبک ابد ما طفه
ناری ناری
مشتعل شوک و وفه
ناری ناری
لیلک بعینی غفه
قلبی منک
قلبی منک ما اکتفه
انا و انته بالعشک خلی نکتب
حبنه یبقی و للابد الرقم الصعب
ورده حمره و قلب الحب
صوت همسک ، نبض القلب
حبنه یبقی للابد
و انی الک ، بعد وبعد
حبنه یبقی للابد
و انی الک ، بعد وبعد
ورده حمره ، قلب الحب
دنیا حلوه وحب یکبر
کل ثوانی شوک اکثر
لا زعل های اللیله
و العشک بعده بحیله

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: