کلیپ استوری در جاده استوایی (انرژی مثبت صبحگاهی)

– در بعضی طوفان های زندگی کم کم یاد می گیری که نباید توقعی داشته باشی مگر از خودت ... متوجه می شوی بعضی را هر چند نزدیک اما نباید باور کرد ... م..

کلیپ استوری در جاده استوایی (انرژی مثبت صبحگاهی)
کلیپ استوری در جاده استوایی (انرژی مثبت صبحگاهی) - انرژی

در بعضی طوفان های زندگی
کم کم یاد می گیری که نباید
توقعی داشته باشی مگر از خودت

متوجه می شوی بعضی را
هر چند نزدیک اما نباید باور کرد

متوجه می شوی روی بعضی
هر چند صمیمی اما نباید حساب کرد

می فهمی بعضی را هر چند آشنا
اما نمی توان شناخت

و این اصلا تلخ نیست ، شکست نیست
"آگاه شدن نام دارد"
ممکن است در حین آگاه شدن درد بکشی
این آگاهی دردناک است...اما تلخ هرگز

.
مکان تصویر:#بالی

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: