رویارویی علی کریمی و عادل فردوسی پور در تمرین تیم رسانه ورزش

– در حاشیه تمرین تیم رسانه ورزش، علی کریمی و عادل فردوسی پور با یکدیگر دیدار داشتند..

رویارویی علی کریمی و عادل فردوسی پور در تمرین تیم رسانه ورزش
رویارویی علی کریمی و عادل فردوسی پور در تمرین تیم رسانه ورزش - ورزشی

در حاشیه تمرین تیم رسانه ورزش، علی کریمی و عادل فردوسی پور با یکدیگر دیدار داشتند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: