آموزش ریاضی چهارم دبستان_اعداد و الگوها_معصومه برچلو(بخش3)

– دراین فیلم بلند درسی آموزشی,معصومه برچلو,مبحث مربوط به فصل اول - اعداد و الگوها پایه ی چهارم دبستان را تدریس می کند عدد نویسی..

آموزش ریاضی چهارم دبستان_اعداد و الگوها_معصومه برچلو(بخش3)
آموزش ریاضی چهارم دبستان_اعداد و الگوها_معصومه برچلو(بخش3) - دبستان

دراین فیلم بلند درسی آموزشی,معصومه برچلو,مبحث مربوط به فصل اول - اعداد و الگوها پایه ی چهارم دبستان را تدریس می کند
عدد نویسی

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: