تکنیک محوکردن سایه

– اصولا برای داشتن دویاچندرنگ سایه یاکاملا خطی عمل میکنیم وسایه هارومجزامیکنیم ویابه خوبی در هم محومیکنیم. همراه باشیدعزیزان..

اصولا برای داشتن دویاچندرنگ سایه یاکاملا خطی عمل میکنیم وسایه هارومجزامیکنیم ویابه خوبی در هم محومیکنیمهمراه باشیدعزیزان

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: