مواجهه هر روزه مصطفی با گرگ ها

– مصطفی حاجی تبار اهل بندپی بابل است که در روستای «اسپرز» سوادکوه به چوپانی مشغول است. او هر روز در کوهی که گوسفندها را به چرا می برد با گرگ..

مصطفی حاجی تبار اهل بندپی بابل است که در روستای «اسپرز» سوادکوه به چوپانی مشغول است. او هر روز در کوهی که گوسفندها را به چرا می برد با گرگ ها رودر رو می شود

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: