سبز کردن سبزه ی عید فوری

– سین پنجم؛ سیر سیر، گیاهی دارویی است و به عنوان ماده ای گندزدا به کار می رود و به دو دلیل سر سفره هفت سین گذاشته می شود، اول؛ نشان از تندرس..

سین پنجم؛ سیر

سیر، گیاهی دارویی است و به عنوان ماده ای گندزدا به کار می رود و به دو دلیل سر سفره هفت سین گذاشته می شود، اول؛ نشان از تندرستی و میکروب زدایی دارد و دوم؛ برای رعایت حدود و مرزها سر سفره گذاشته می شود. سیر نماد مناعت طبع شناخته می شود؛ یعنی انسان همواره باید مناعت طبع پیشه کند. سیر نشانه قناعت و یادآوری سیر چشمی است

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: