مصاحبه با خیر نیک اندیش دانشگاه تهران جناب آقای دکتر فضلی

– مصاحبه با خیر نیک اندیش دانشگاه تهران جناب آقای دکتر فضلی مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ تعامل بین صنعت و دانشگاه عامل پیشرفت کشور..

مصاحبه با خیر نیک اندیش دانشگاه تهران جناب آقای دکتر فضلی
مصاحبه با خیر نیک اندیش دانشگاه تهران جناب آقای دکتر فضلی - رادیو کورش

مصاحبه با خیر نیک اندیش دانشگاه تهران جناب آقای دکتر فضلی مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ
تعامل بین صنعت و دانشگاه عامل پیشرفت کشور

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: