کلیپ تبریک روز پدر از دست داده

– پ مثل پدر همانکه نبودنش مرگ غرورمان را رقم زده وجای خالی اش اندوه بار بر سرمان هوار میکشد. کاش ماهم پدرداشتیم تا به جای خیرات هدیه میخرید..

پ مثل پدر
همانکه نبودنش مرگ غرورمان
را رقم زده
وجای خالی اش اندوه بار
بر سرمان هوار میکشد

کاش ماهم پدرداشتیم تا
به جای خیرات هدیه میخریدیم
و به جای روزت مبارک پدر،
نمیگفتیم: روحت شادپدر

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: