تخت روانچی: برجام تعهد بین المللی است؛ دولت آمریکا با بازی هایش نمی تواند(از آن) شانه خالی کند

– تخت روانچی: برجام تعهد بین المللی است؛ دولت آمریکا با بازی هایش نمی تواند(از آن) شانه خالی کند..

تخت روانچی: برجام تعهد بین المللی است؛ دولت آمریکا با بازی هایش نمی تواند(از آن) شانه خالی کند
تخت روانچی: برجام تعهد بین المللی است؛ دولت آمریکا با بازی هایش نمی تواند(از آن) شانه خالی کند - فیلم سون

تخت روانچی: برجام تعهد بین المللی است؛ دولت آمریکا با بازی هایش نمی تواند(از آن) شانه خالی کند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: