بررسی معضل خشونت علیه زنان توسط گروه 7

– خشونت علیه زنان در کشورهای جهان به قدری افزایش یافته است که گروه «هفت» نشستی برای بررسی مسائل خشونت علیه زنان و نابرابری زنان و مردان در..

بررسی معضل خشونت علیه زنان توسط گروه 7
بررسی معضل خشونت علیه زنان توسط گروه 7 - از همه چی

خشونت علیه زنان در کشورهای جهان به قدری افزایش یافته است که گروه «هفت» نشستی برای بررسی مسائل خشونت علیه زنان و نابرابری زنان و مردان در بازار کار، برگزار کردند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: