ترس کفتار ها از شیر

– کفتارها به شدت از شیرها ترس دارند. برای اینکه غذای یک شیر را بدزدند با ایجاد سرو صدا و هرج و مرج حواس شیر را پرت می کنند و غذایش را کش می رو..

کفتارها به شدت از شیرها ترس دارند. برای اینکه غذای یک شیر را بدزدند با ایجاد سرو صدا و هرج و مرج حواس شیر را پرت می کنند و غذایش را کش می روند

جفت گیری

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: