آموزش بافت بلوز تابستانی بچگانه

– بافت بلوز تابستانه قلاب بافی ( آموزش تصویری رج به رج به زبان ساده) برای بافت بلوز تابستانه از 250 گرم کاموای شماره 4 و قلاب 4 استفاده شده که ..

آموزش بافت بلوز تابستانی بچگانه
آموزش بافت بلوز تابستانی بچگانه - خانم هنرمند

بافت بلوز تابستانه قلاب بافی ( آموزش تصویری رج به رج به زبان ساده)
برای بافت بلوز تابستانه از 250 گرم کاموای شماره 4 و قلاب 4 استفاده شده که برای سایز XL مناسب است. بافت از یقه شروع شده و مقدار بازی یقه سلیقه ای است. برای اندازه گیری یقه ، دور گردن را از خط وسط شانه چپ، بازی یقه جلو، خط وسط شانه راست، بازی یقه پشت تا خط وسط شانه چپ متر بگذارید.

بلوز تابستانه قلاب بافی

آموزش بافت بلوز بهاره تابستانه آستین کوتاه زیبا
برای شروع بافت به تعداد دلخواه زنجیره بزنید

فقط زنجیره ها مضربی از عدد 8 باشد.

طول زنجیره ها به اندازه دور گردن باشد که قبلا متر کردید.

در اینجا 120 زنجیره زده شده است.

به اولین زنجیره بست بزنید تا حلقه شود.

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

✅ رج 1: 5 زنجیره و یک پایه بلند همانجا ببافید.

3 زنجیره بزنید.

⭐️3 زنجیره را نبافته و در چهارمین زنجیره (1 پایه بلند، 2 زنجیره و یک پایه بلند) ببافید. 3 زنجیره بزنید.⭐️

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

تا پایان رج بین دو ستاره مرحله قبل را تکرار کنید.

به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

اینها پایه آناناسی هستند.

✅ رج 2: یک بست ، 3 زنجیره، 1 پایه بلند، 2 زنجیره و 2 پایه بلند روی اولین 2 زنجیره رج قبل ببافید.

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

⭐️3 زنجیره زده و روی 2 زنجیره بعدی 4 مرتبه (1پایه بلند و 1 زنجیره) و یک پایه بلند ببافید.⭐️

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

⭐️⭐️3 زنجیره زده وروی 2 زنجیره بعدی را (2 پایه بلند، 2زنجیره و 2 پایه بلند ) ببافید.⭐️⭐️

تا پایان رج یک در میان بافت میان ⭐️تک ستاره و دو ستاره ⭐️⭐️ را تکرار کنید.

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

در پایان به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

✅ رج 3: روی پایه بلند را بست و 3 زنجیره ببافید. روی 2 زنجیره را (1 پایه بلند، 2 زنجیره و 1 پایه بلند) ببافید

یک پایه بلند هم روی اولین پایه بلند ببافید.

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

برای بافت آناناسی:

4 زنجیره زده، روی اولین زنجیره بین پایه بلندها را یک پایه کوتاه ببافید.

2 مرتبه ( 3 زنجیره زده و روی تک زنجیره بعدی را یک پایه کوتاه) ببافید

4 زنجیره بزنید.

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

بعد از بافت آناناسی :

⭐️روی دومین پایه بلند را پایه بلند ، روی 2 زنجیره را (1 پایه بلند، 2 زنجیره و 1 پایه بلند) ببافید. یک پایه بلند هم روی اولین پایه بلند ببافید.⭐️

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

تا پایان رج یک در میان ، آناناسی بافته و بین دو ستاره را ببافید

4 زنجیره زده و به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

✅ رج 4: مثل رج 3 بافته می شود. تنها تفاوتش در این است که حلقه 3 زنجیره ای بالای آناناسی 2 عدد می شود. رج قبل 3 تا بود.

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

بعد از بافت آخرین آناناسی ، 4 زنجیره زده و به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

✅ رج 5: مثل رج 4 بافته می شود ولی زنجیره بالای آناناسی یک عدد است.

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

در پایان 4 زنجیره زده و به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

✅ رج 6: شروع آناناسی دوم است. در این رج پایه بلندها افزایش می یابند.

به نقشه دقت کنید.

3 پایه بلند 2 زنجیره و 3 پایه بلند داریم.

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

(پایه بلند اول و آخر روی پایه بلندهای رج قبل بافته می شوند.، روی 2 زنجیره هم 2 پایه بلند، 2 زنجیره و 2 پایه بلند)

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

برای پایه آناناسی هم مثل رج اول (1 پایه بلند، 2 زنجیره و 1 پایه بلند) بافته می شود.

به این شکل

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

انتهای رج پایه آناناسی ، 3 زنجیره و بست و سومین زنجیره

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

به نقشه بافت بلوز تابستانه دقت کنید.

نقشه بافت بلوز تابستانه

هر 5 رج یکبار آناناسی تکرار میشه. به عبارتی از رج 6 مجددا پایه آناناسی را می بافیم.

پایه های بین آناناسی هم هر 5 رج یکبار افزایش پیدا می کنه. دقت کنید در رج اول افزایشی ، روی 2 زنجیره (2 پایه بلند، 2 زنجیره و 2 پایه بلند) بافته میشه و رج های بعدی (1 پایه بلند، 2 زنجیره و 1 پایه بلند)

و نکته مهم اینکه اگر پایه ها 3 تا بود و حالا باید 4 تا ببافید، رج اول، 2 پایه روی پایه های قبلی بافته می شود و رج دوم 3 تا

در تصویر زیر فقط رج اول و دوم افزایشی نشان داده شده.

نقشه بافت بلوز تابستانه

✅ رج 7: 3 پایه بلند 2 زنجیره و 3 پایه بلند داریم. ( 2 پایه بلند اول و 2 پایه بلند آخر روی پایه بلندهای رج قبل بافته می شوند.

روی 2 زنجیره هم 1 پایه بلند، 2 زنجیره و 1 پایه بلند) می بافیم.

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

بافت آناناسی هم تکرار رج 2 است.

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

بافت را ادامه دهید تا به زیر حلقه آستین برسید. در این نمونه ✅ رج 8 هم بافته شد.

حالا باید بالاتنه و آستین را جدا کرد.

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

در این مدل ، نیمه آناناسی سوم که بافته شد (3 زنجیره سه تایی بالای آناناس است) بالاتنه و آستین را جدا می کنیم.

به انتهای رج که بست زده اید نشانه بگذارید.

هر یک از آناناسی ها و هر یک از پایه بلند ها را یک واحد حساب کنید. برای هر آستین 6 واحد و برای هر بالاتنه 9 واحد در نظر بگیرید و نشانه بگذارید.

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

تصویر زیر تقسیم بندی را نشان می دهد.

نقشه تقسیم بندی بلوز تابستانه

اولین نشانه را روی بست انتهای رج بگذارید.

9 واحد بشمارید و نشانه دوم را بگذارید.

نشانه سوم را بعد 6 واحد و نشانه چهارم را بعد 9 واحد بگذارید.

6 واحد دیگر باقی می ماند.

✅ رج 9: تا رسیدن به دومین نشانه ببافید.

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

4 زنجیره زده و از نشانه سوم بافت را ادامه دهید.

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

به نشانه چهارم که رسیدید، 4 زنجیره زده و به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

در این رج آستین ها بافته نشد و بالاتنه جلو و پشت بهم وصل شده است.

بافت را تا طول دلخواه ادامه دهید. در اینجا 32 سانت بافته شده و تعداد پایه بلند ها به 8 رسیده است.

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

لبه پایین و یقه لباس را حاشیه ببافید.

در اینجا حاشیه به صورت پیکوت و 3 پایه کوتاه است.

آموزش بافت بلوز تابستانه قلاب بافی

حالا آناناسی آستین را کامل کنید.

ابتدا میان 4 زنجیره زیر حلقه آستین یک طرف را به طرف دیگر بدوزید.

در اینجا با نخ سبز نشان داده شده. سپس بافت را ادامه دهید

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: