دانلود اپلیکیشن شاد و نحوه ثبت نام در آن

– فرایند ورود به شبکه اجتماعی دانش آموزان (شاد) طی سه مرحله از سوی مدیرمدرسه، معلمان و دانش آموزان باید صورت گیرد.گام اول: راه اندازی توسط ..

دانلود اپلیکیشن شاد و نحوه ثبت نام در آن
دانلود اپلیکیشن شاد و نحوه ثبت نام در آن - مدرسه ویدیویی ایران

فرایند ورود به شبکه اجتماعی دانش آموزان (شاد) طی سه مرحله از سوی مدیرمدرسه، معلمان و دانش آموزان باید صورت گیردگام اول:
راه اندازی توسط مدیر مدرسه

انتخاب پیام رسان از سامانه سناد
نصب پیام رسان در گوشی همراه یا رایانه
ورود به بات (شاد) و ثبت کد ملی
تایید اطلاعات کلاس ها و معلمانگام دوم:
راه اندازی توسط معلمان

نصب پیام رسان انتخابی مدیر مدرسه
انتخاب گزینه معلم (مشاهده کد ملی و گروه های کلاس)
تایید صحت اطلاعاتگام سوم:
راه اندازی توسط دانش آموزان

نصب پیام رسان انتخابی مدیر مدرسه
ورود به بات (شاد) و انتخاب گزینه دانش آموز

ثبت اطلاعات درخواستی و با تایید آن ورود به لینک کلاس

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: