آزمایش جالب فیزیک: شکست نور با آب و روغن

– در این کلیپ آموزشی ،آزمایش شکست نور به کمک آب و روغن انجام میگیرد ،همانطور که در فیلم می ببینید در روغن شکستگی بیشتری رخ میدهد!..

آزمایش جالب فیزیک: شکست نور با آب و روغن
آزمایش جالب فیزیک: شکست نور با آب و روغن - آموزش کاربردی

در این کلیپ آموزشی ،آزمایش شکست نور به کمک آب و روغن انجام میگیرد ،همانطور که در فیلم می ببینید در روغن شکستگی بیشتری رخ میدهد!

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: