مکان های شگفت انگیز :اهرام ثلاثه مصر

– مجموعه اهرام مصر نام مجموعه اهرام تاریخی ساخته شده در دوران مصر باستان است که در حاشیه شمالی شهر قاهره کنونی واقع شده است. هرم بزرگ جیزه..

مکان های شگفت انگیز :اهرام ثلاثه مصر
مکان های شگفت انگیز :اهرام ثلاثه مصر - جهانگرد

مجموعه اهرام مصر نام مجموعه اهرام تاریخی ساخته شده در دوران مصر باستان است که در حاشیه شمالی شهر قاهره کنونی واقع شده است. هرم بزرگ جیزه یکی از اهرام در مجموعه اهرام جیزه و تنها بازمانده عجایب هفتگانه جهان به شمار می آید. قدمت اهرام جیزه به دودمان چهارم مصر می رسد که نام های این اهرام عبارتند از خوفو، خفرع و منقرع. که خوفو بزرگترین شان و

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: