فیزیک - کار نیروی اصطکاک هوا

– بر اساس رابطه انرژی مکانیکی، کار نیروی اصطکاک یا مقاومت هوا در طی یک جابه جایی با تغییر انرژی جنبشی جسم در طی آن جابه جایی مساوی است..

بر اساس رابطه انرژی مکانیکی، کار نیروی اصطکاک یا مقاومت هوا در طی یک جابه جایی با تغییر انرژی جنبشی جسم در طی آن جابه جایی مساوی است

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: