سس اوت_ Ses Out_ علف کش انتخابی و سیستمیک جهت کنترل سس در مزراع چغندرقند

– سس اوت علف کشی با خاصیت سیستمیک و انتخابی با طیف اثر وسیع جهت کنترل سس (Cuscuta spp) در مزارع چغندر قند و محصولی از شرکت بیسترفیلد آلمان می باش..

سس اوت_ Ses Out_ علف کش انتخابی و سیستمیک جهت کنترل سس در مزراع چغندرقند
سس اوت_ Ses Out_ علف کش انتخابی و سیستمیک جهت کنترل سس در مزراع چغندرقند - آریا سبز

سس اوت علف کشی با خاصیت سیستمیک و انتخابی با طیف اثر وسیع جهت کنترل سس (Cuscuta spp) در مزارع چغندر قند و محصولی از شرکت بیسترفیلد آلمان می باشد

سس اوت علف کشی از گروه Benzamide (بازدارنده ی تقسیم سلولی) است که پس از پاشش از طریق بذراهی جوانه زده علف های هرز جذب شده و سریعا به سایر اندام ها منتقل شده و باعث نابودی آنها می گردد.

تماس: 09142973005 و 09354406776

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: