مستند جالب سفر به درون کرمچاله 3

– کرمچاله در علم فیزیک یک پل میانبر فرضی در فضا و زمان است. کرمچاله ها ساختارهای فضازمانی پل مانندی هستند که دو گستره جدا از یک فضازمان یا ..

مستند جالب سفر به درون کرمچاله 3
مستند جالب سفر به درون کرمچاله 3 - آموزش کاربردی

کرمچاله در علم فیزیک یک پل میانبر فرضی در فضا و زمان است. کرمچاله ها ساختارهای فضازمانی پل مانندی هستند که دو گستره جدا از یک فضازمان یا دو فضازمان جدا از هم را به یکدیگر پیوند می دهند. کرمچاله ها مسافت و زمان بایسته برای رسیدن از یک نقطه به نقطه دیگر را کوتاه و ساده می کنند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: