مستندی دیدنی از محبت کردن به نوزادان

– نوزادانی که کمبود محبت دارند با خطر اختلال در رشد مغز مواجه اند محبت توانایی های مغزی کودکان را تقویت می کند ، نوزادانی که کمبود محبت دا..

مستندی دیدنی از محبت کردن به نوزادان
مستندی دیدنی از محبت کردن به نوزادان - بیاموزیم

نوزادانی که کمبود محبت دارند با خطر اختلال در رشد مغز مواجه اند محبت توانایی های مغزی کودکان را تقویت می کند ، نوزادانی که کمبود محبت دارند با خطر اختلال در رشد مغزی و مهارت های اجتماعی مواجه اند

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: