کلیپ حرف j برای وضعیت واتساپ

– مثل یک کوچه بن بست خرابت شده ام گاهی از من بگذر ؛ حسرت عابر سخت است !..

مثل یک کوچه بن بست

خرابت شده ام

گاهی از من بگذر ؛

حسرت عابر سخت است !

دانلود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: